Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Simol Exploitatie BV, gevestigd en kantoorhoudend aan de Kantstraat 75, 5076 NP Haaren, handelende onder de naam ‘CAN10 Sporthoreca’;
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CAN10 Sporthoreca een overeenkomst tot levering van producten en/of diensten. Onder klant wordt tevens verstaan: opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door CAN10 Sporthoreca georganiseerde activiteiten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten met CAN10 Sporthoreca, die betrekking hebben op de producten of diensten van CAN10 Sporthoreca activiteit: de door CAN10 Sporthoreca aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de door CAN10 Sporthoreca te leveren en geleverde producten en/of te verrichten en/of verrichtte diensten.
 2. CAN10 Sporthoreca is niet gebonden aan handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door de directie van CAN10 Sporthoreca of degene(n) die gerechtigd is CAN10 Sporthoreca te vertegenwoordigen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Indien de klant CAN10 Sporthoreca verzoekt een offerte uit te brengen voor een bepaalde activiteit, dan geldt dit als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Een door CAN10 Sporthoreca gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod geldt zelfs als vrijblijvend indien in het aanbod van CAN10 Sporthoreca een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij CAN10 Sporthoreca in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een schriftelijk of mondeling aanbod van CAN10 Sporthoreca niet binnen twee weken na de datum van het aanbod geaccepteerd door de klant, dan is het aanbod vervallen zonder dat daartoe een nader bericht van CAN10 Sporthoreca voor vereist is. Een termijn voor acceptatie van het aanbod kan op verzoek van de klant worden verlengd, doch CAN10 Sporthoreca is niet verplicht deze verlenging te verlenen.
 3. Een overeenkomst tussen de klant en CAN10 Sporthoreca komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan CAN10 Sporthoreca binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door CAN10 Sporthoreca uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging van de zijde van de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
 6. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van het voorgaande artikellid gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een derde of derden.

Artikel 4 De prijs

 1. De door CAN10 Sporthoreca opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en vervoerskosten en zijn met name gebaseerd op:

* Huur en inventarisprijzen

* Inkoopprijzen;

* Kosten van arbeidsloon, sociale lasten, belastingen.

2.    In geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is CAN10 Sporthoreca gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de    overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door CAN10 Sporthoreca aan te geven wijze. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is CAN10 Sporthoreca gerechtigd de levering van producten en/ of het verrichten van diensten op te schorten.
 2. Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
 3. CAN10 Sporthoreca behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering an de overeenkomst om gehele of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.
 4. Alle betalingen door de klant strekken tot betaling van de oudste openstaande facturen.
 5. Alle betalingen dienen in Euro's te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die CAN10 Sporthoreca lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.
 6. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan CAN10 Sporthoreca voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 120,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

Artikel 6 Opzegging en annulering

 1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.
 2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.
 3. Indien de klant de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk, wenst te annuleren (waaronder tevens dient te worden verstaan een annulering ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan een bepaalde activiteit) geldt dat de klant per geannuleerde deelnemer:
 4. Niets verschuldigd is indien tussen de annulering en het plaatsvinden van de activiteit ten minste 14 dagen zit;
 5. 35% van het overeengekomen bedrag per geannuleerde deelnemer verschuldigd is, indien tussen de annulering en het plaatsvinden van de activiteit ten minste 7 dagen zit;
 6. 70% van het overeengekomen bedrag per geannuleerde deelnemer verschuldigd is indien tussen de annulering en het plaatsvinden van de activiteit ten minste 3 dagen zit;
 7. 90% van het overeengekomen bedrag per geannuleerde deelnemer verschuldigd is indien tussen de annulering en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 3 dagen zit.
 8. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met ingang van de eerste dag van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.